MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer al Secţiei construcţii şi dezvoltarea infrastructurii

Tipu de angajare (perioada): 
determinată
Cerințe specifice: 
În funcţiile publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) cunoaşte limba de stat; c) a atins vîrsta de 18 ani; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne; e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată; f) nu are antecedente penale; f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; h) are o reputaţie ireproşabilă; i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu; j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege; k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie; l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. (condiţiile generale şi speciale sînt reglementate de Legea nr. 288/2016 şi Hotărârea Guvernului nr. 460/2017). Studii.- Drept - Militărie - Ştiinţe politice - Ştiinţe economice - Ştiinţe ale educaţiei - Ştiinţe sociale - Ştiinţe ale comunicării şi informării - Ştiinţe - Inginerie - IT şi comunicaţii - Ştiinţe medicale - Servicii ale securităţii
Modalitatea de depunere: 
personal
Bibliografie: 
- Constituția Republicii Moldova; - Cod contravențional; - Cod penal; - Cod procedură penală; - Cod administrativ; - Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.320/2012 cu privire la Poliţie - Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat; - Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Intern; - Hotărârea Guvernului nr. 629 din 08 august 2017 privind aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI; -HG nr.460/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr.288/2016; - Hotărârea Guvernului nr.547/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, August 17, 2021